Shiva Kavach

िविनयोग॑ीं शिक्
कर-न्यानम: । नममध्वअलुप्तश
।।ौीगगणेशाय नम:।।
अमोघघ िशव कवचच
गः- ॐ अःयिक् त:। रं कीलय ौीिशवकवलकम्। ौीं ॑ी वचःतोऽमंऽःय क्लीं बीजमय ॄह्मा ऋिषम्। ौीसदािशविष: अनुष्टप् छवूीत्यथेर् िशछन्द:। ौीसदशवकवचःतोऽास: - ॐ नॐ नमो भगम: । ॐ नमध्यामाभ्यां नवामदेवात्मने शिक्तधाम्ने सॐ
जयनमो भगवते गवते ज्वलज्ज्मो भगवते ज्नम: । ॐ न अनािमकाभ्यसद्यो जातात्मॐयंर: अनािदश
वळ
सहॐ
अथापरं यूदं सवर्िवपत्
नमः
वआये ि
शुचौ
िजतेिन्ियज्वलज्ज्वालाज्वालामािलनेज्वलज्ज्वालामनमो भगवते ज्यां नम: । ॐमने किनिष्ठकाशिक्तधाम्ने स
॥ अळदंष्टर्ं िऽनयनंॐकरमत्युमं
।।ऋसवर्पुराणगुह्यत्ूमोचनं वआःकृत्य महादेिशवमयं वमर् देशे समासीनयो िजतूाणिलामािलने ॐ ने ॐ नं िरं मािलने ॐ मज्वलज्ज्वालाॐ नमो भगकाभ्यां नम: ।सवार्त्मने करअथ ध्यानम् न कालकण्ठमवंदे शंभुमुपिऋषभ उवाच।।ह्यं िनशे:षपापआयािम शैवं कदवं िवँ वव्याि सवर्रक्षाकरं ीनो यथावत्किँ चंतयेिच्छवह्लांसवर्शिक्तधिनत्यतृिप्तधामं रुं अनािदशामािलने ॐ गवते ज्वलज्ज्। ॐ नमो भरतल करपृष्ठा॥ मिरन्दमम् ।ितम् ॥ १ ॥। पौघहरं पिवऽकवचं िहतायिपनमीँ वरम्नृणाम् ॥ ३किल्पतासन: वमव्ययम् ॥ धाम्ने ईशानात्ाम्ने तत्पुरुषाशिक् तधाम्ने िशं रैं ःवतंऽज्वालामािलनेभगवते ज्वलज्ाभ्यां नम:। दािशवरुिो देवऽजपे िविनयोवता। ोग:। ात्मने अंगुष्ठाात्मने तजर्नीअघोरात्मने ऽशिक्तधाम्ने ने ॐ वांरौं ज्ज्वालामािलभ्यां नीभ्यां िलने ऽम् । य ते ॥ २ ॥ । ॥ । ४ ॥
॑त्पुंडरीक तरसिन्निवष्टं ःवतेजसा व्याप्तनभोवकाशम् ।
अतींिियं सूआममनंतताद्यंध्यायेत्परानंदमयं महेशम् ॥ ५ ॥
ध्यानावधूतािखलकमर्बन्धँ चरं िचतानन्दिनमग्नचेता: ।
षडक्षरन्याससमािहतात्मा शैवेन कुयार्त्कवचेन रक्षाम् ॥ ६ ॥
मां पातु देवोऽिखलदेवत्मा संसारकूपे पिततं गंभीरे
तन्नाम िदव्यं वरमंऽमूलं धुनोतु मे सवर्मघं ॑िदःथम् ॥ ७ ॥
सवर्ऽमां रक्षतु िवँ वमूितर्ज्योर्ितमर्यानंदघनिँ चदात्मा ।
अणोरणीयानुरुशिक् तरेक: स ईँ वर: पातु भयादशेषात् ॥ ८ ॥
यो भूःवरूपेण िबभीर्त िवँ वं पायात्स भूमेिगर्िरशोऽष्टमूितर्: ॥
योऽपांःवरूपेण नृणां करोित संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्य: ॥ ९ ॥
कल्पावसाने भुवनािन दग्ध्वा सवार्िण यो नृत्यित भूिरलील: ।
स कालरुिोऽवतु मां दवाग्नेवार्त्यािदभीतेरिखलाच्च तापात् ॥ १० ॥
ूदीप्तिवद्युत्कनकावभासो िवद्यावराभीित कुठारपािण: ।
चतुमुर्खःतत्पुरुषिस्तर्नेऽ: ूाच्यां िःथतं रक्षतु मामजस्तर्म् ॥ ११ ॥
कुठारवेदांकुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान् दधान: ।
चतुमुर्खोनीलरुिचिस्तर्नेऽ: पायादघोरो िदिश दिक्षणःयाम् ॥ १२ ॥
कुंदेंदुशंखःफिटकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयांक: ।
त्र्यक्षँ चतुवर्ब उरुूभाव: सद्योिधजातोऽवःतु मां ूतीच्याम् ॥ १३ ॥
वराक्षमालाभयटंकहःत: सरोज िकंजल्कसमानवणर्: ।
िऽलोचनँ चारुचतुमुर्खो मां पायादुदीच्या िदिश वामदेव: ॥ १४ ॥
वेदाभ्येष्टांकुशपाश टंककपालढक्काक्षकशूलपािण: ॥
िसतद्युित: पंचमुखोऽवतान्मामीशान ऊध्वर्ं परमूकाश: ॥ १५ ॥
मूधार्नमव्यान्मम चंिमौिलभार्लं ममाव्यादथ भालनेऽ: ।
नेऽे ममा व्याद्भगनेऽहारी नासां सदा रक्षतु िवँ वनाथ: ॥ १६ ॥
पायाच्ल ती मे ौुितगीतकीितर्: कपोलमव्यात्सततं कपाली ।
वबं सदा रक्षतु पंचवबो िजह्वां सदा रक्षतु वेदिजह्व: ॥ १७ ॥
कंठं िगरीशोऽवतु नीलकण्ठ: पािण: द्वयं पातु: िपनाकपािण: ।
दोमूर्लमव्यान्मम धमर्वाहुवर्क्ष:ःथलं दक्षमखातकोऽव्यात् ॥ १८ ॥
मनोदरं पातु िगरींिधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनांतकारी ।
हेरंबतातो मम पातु नािभं पायात्किटं धूजर्िटरीँ वरो मे ॥ १९ ॥
ऊरुद्वयं पातु कुबेरिमऽो जानुद्वयं मे जगदीँ वरोऽव्यात् ।
जंघायुगंपुंगवकेतुख्यातपादौ ममाव्यत्सुरवंद्यपाद: ॥ २० ॥
महेँ वर: पातु िदनािदयामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेव: ॥
िऽलोचन: पातु तृतीययामे वृषध्वज: पातु िदनांत्ययामे ॥ २१ ॥
पायािन्नशादौ शिशशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां िनशीथे ।
गौरी पित: पातु िनशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सवर्कालम् ॥ २२ ॥
अन्त:िःथतं रक्षतु शंकरो मां ःथाणु: सदापातु बिह: िःथत माम् ।
तदंतरे पातु पित: पशूनां सदािशवोरक्षतु मां समंतात् ॥ २३ ॥
ितष्ठतमव्याद् भुवनैकनाथ: पायाद् ोजंतं ूथमािधनाथ: ।
वेदांतवेद्योऽवतु मां िनषण्णं मामव्यय: पातु िशव: शयानम् ॥ २४ ॥
मागेर्षु मां रक्षतु नीलकंठ: शैलािददुगेर्षु पुरऽयािर: ।
अरण्यवासािदमहाूवासे पायान्मृगव्याध उदारशिक्त: ॥ २५ ॥
कल्पांतकोटोपपटुूकोप-ःफुटाट्टहासोच्चिलतांडकोश: ।
घोरािरसेनणर्वदुिनर्वारमहाभयािक्षतु वीरभि: ॥ २६ ॥
पत्त्यँ वमातंगघटावरूथसहॐलक्षायुतकोिटभीषणम् ।
अक्षौिहणीनां शतमातताियनां िछंद्यान्मृडोघोर कुठार धारया २७ ॥
िनहंतु दःयून्ूलयानलािचर्ज्वर्लिऽशूलं िऽपुरांतकःय ।
शादूर्ल िसंहक्षर्वृकािदिहंॐान्संऽासयत्वीशधनु: िपनाक: ॥ २८ ॥ दु:ःवप्नदु:शकुनदुगर्ितदौमर्नःयदुर्िभर्क्षदुव्यर्सनदु:सहदुयर्शांिस ।
उत्पाततापिवषभीितमसद् महाितर् व्याधींँ च नाशयतु मे जगतामधीश: ॥ २९ ॥
ॐ नमो भगवते सदािशवाय सकलतत्त्वात्मकाय सवर्मंऽःवरूपाय सवर्यंऽािधिष्ठताय सवर्तंऽःवरूपाय सवर्त्त्विवदूराय ॄह्मरुिावतािरणे नीलकंठाय पावर्तीमनोहरिूयाय सोमसूयार्िग्नलोचनाय भःमोद् धूिलतिवमहाय महामिणमुकुटधारणाय मािणक्यभूषणाय सृिष्टिःथितूलयकालरौिावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकिनलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सवर्देवािधदेवाय षडाौयाय वेदांतसाराय िऽवगर्साधनायानंतकोिटॄह्माण्डनायकायानंतवासुिकतक्षकककोर्टकङ् खकुिलक पद्ममहापद्मेत्यष्टमहानागकुलभूषणायूणवःवरूपाय िचदाकाशाय आकाशिदक्ःवरूपायमहनक्षऽमािलने सकलाय कलंकरिहताय सकललोकैकऽेर् सकललोकैकभऽेर् सकललोकैकसंहऽेर् सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसािक्षणे सकलिनगमगुह्याय सकल वेदान्तपारगाय सकललोकैकवरूदाय सकलकोलोकैकशंकराय शशांकशेखराय शाँ वतिनजावासाय िनराभासाय िनरामयाय िनमर्लाय िनलोर्भाय िनमर्दाय िनिँ चंताय िनरहंकाराय िनरंकुशाय िनंकलंकाय िनगुर्णाय िनंकामाय िनरुपप्लवाय िनरवद्याय िनरंतराय िनंकारणाय िनरंतकाय िनंूपंचाय िन:संगाय िनद्वर्ंद्वाय
िनराधाराय नीरागाय िनंबोधाय िनमर्लाय िनंपापाय िनभर्याय िनिवर्कल्पाय िनभेर्दाय िनिंबयय िनःतुलाय िन:संशयाय िनरंजनाय िनरुपमिवभवायिनत्यशुद्धबुद्ध पिरपूणर्सिच्चदानंदाद्वयाय परमशांतःवरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुिमहारौिभिावतार महाभैरव कालभैरव कल्पांतभैरव कपालमालाधर खट् वांगखड्गचमर्पाशांकुशडमरुशूलचापबाणगदाशिक् तिभंिदपालतोमरमुसलमुद् गरपाशपिरघ भुशुण्डीशतघ्नीचबाद्यायुधभीषणकरसहॐमुखदंष्टर्ाकरालवदनिवकटाट्टहासिवःफािरतॄह्मांडमंडल नागेंिकुंडल नागेंिहार नागेन्िवलय नागेंिचमर्धरमृयुंजय त्र्यंबकपुरांतक िवँ वरूप िवरूपाक्ष िवँ वेश्वर वृषभवाहन िवषिवभूषण िवँ वतोमुख सवर्तो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युमपमृत्युभयं नाशयनाशयचोरभयमुत्सादयोत्सादय िवषसपर्भयं शमय शमय चोरान्मारय मारय ममशमनुच्चाट्योच्चाटयिऽशूलेनिवदारय कुठारेणिभंिधिभंभिध खड् गेन िछंिध िछंिध खट् वांगेन िवपोथय िवपोथय मुसलेन िनंपेषय िनंपेषय वाणै: संताडय संताडय रक्षांिस भीषय भीषयशेषभूतािन िनिावय कूंमांडवेतालमारीच ॄह्मराक्षसगणान् संऽासय संऽासय ममाभय कुरु कुरु िवऽःतं मामाँ वासयाँ वासय नरकमहाभयान्मामुद्धरसंजीवय संजीवयक्षुत्तृड् भ्यां मामाप्याय-आप्याय दु:खातुरं मामानन्दयानन्दयिशवकवचेन मामाच्छादयाच्छादयमृत्युंजय त्र्यंबक सदािशव नमःते नमःते नमःते।
।। ऋषभ उवाच ।।
इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्या॑तं मया ॥
सवर्बाधाूशमनं रहःयं सवर्देिहनाम् ॥ ३० ॥
य: सदा धारयेन्मत्यर्: शैवं कवचमुत्तमम् ।
न तःय जायते क्वािप भयं शंभोरनुमहात् ॥ ३१ ॥
क्षीणायुअ:ूाप्तमृत्युवार् महारोगहतोऽिप वा ॥
सद्य: सुखमवाप्नोित दीघर्मायुँ चिवंदित ॥ ३२ ॥
सवर्दािरद्र्य शमनं सौमंगल्यिववधर्नम् ।
यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरिप पूज्यते ॥ ३३ ॥
महापातकसंघातैमुर्च्यते चोपपातकै: ।
देहांते मुिक् तमाप्नोित िशववमार्नुभावत: ॥ ३४ ॥
त्वमिप ौद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम्
धारयःव मया दत्तं सद्य: ौेयो ह्यवाप्ःयिस ॥ ३५ ॥
॥ सूत उवाच ॥
इत्युक्त्वाऋषभो योगी तःमै पािथर्वसूनवे ।
ददौ शंखं महारावं खड्गं चािरिनषूदनम् ॥ ३६ ॥
पुनँ च भःम संमत्र्य तदंगं पिरतोऽःपृशत् ।
गजानां षट् सहॐःय िद्वगुणःय बलं ददौ । ३७ ॥
भःमूभावात्संूाप्तबलैश्वयर्धृितःमृित: ।
स राजपुऽ: शुशुभे शरदकर् इव िौया ॥ ३८ ॥
तमाह ूांजिलं भूय: स योगी नृपनंदनम् ।
एष खड् गो मया दत्तःतपोमंऽानुभािवत: ॥ ३९ ॥
िशतधारिममंखड्गं यःमै दशर्यसे ःफुटम् ।
स सद्यो िॆयतेशऽु: साक्षान्मृत्युरिप ःवयम् ॥ ४० ॥
अःय शंखःय िनह्लार्दं ये ौृण्वंित तवािहता: ।
ते मूिच्छर्ता: पितंयंित न्यःतशस्तर्ा िवचेतना: ॥ ४१ ॥
खड् गशंखािवमौ िदव्यौ परसैन्य िनवािशनौ ।
आत्मसैन्यःयपक्षाणां शौयर्तेजोिववधर्नो ॥ ४२ ॥
एतयोँ च ूभावेण शैवेन कवचेन च ।
िद्वषट् सहस्तर्नागानां बलेन महतािप च ॥ ४३ ॥
भःमधारणसामथ्यार्च्छऽुसैन्यं िवजेंयिस ।
ूाप्य िसंहासनं िपत्र्यं गोप्तािस पृिथवीिममाम् ॥ ४४ ॥
इित भिायुषं सम्यगनुशाःय समातृकम् ।
ताभ्यां पूिजत: सोऽथ योगी ःवैरगितयर्यौ ॥ ४५ ॥
।।इित ौीःकंदपुराणे एकाशीितसाहस्तर्यां तृतीये ॄह्मोत्तरखण्डे अमोघ-िशव-कवचं समाप्तम् ।।
 
Copyright 2011. All Rights Reserved. Jyotirlingas.com
^ Back to Top